Tháng 7-2016, một số Thông tư mới của Bộ Tài chính sẽ có hiệu lực, trong đó có một số quy định mới về cho vay lại từ nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ.