Các đại biểu cho rằng cần có giải pháp để quản lý hiệu quả hơn hoạt động mại dâm và đề xuất gom dịch vụ nhạy cảm vào một khu vực là hướng cần nghiên cứu.