Thịt an toàn là thịt không chứa hocmon, chất cấm hay chất tạo nạc vượt ngưỡng cho phép, nguồn thịt phải sạch cả chuỗi từ khâu chăn nuôi đến giết mổ và kinh doanh.