Các lĩnh vực sản xuất của Việt Nam đã chịu tác động đáng kể từ khi Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ.