Tuyên bố chung của hội nghị ASEAN đã đạt được đồng thuận có mức độ.