Trung Quốc tuyên bố dự trữ quốc gia chỉ 1.658 tấn vàng, trong khi thực tế hơn 10.000 tấn vàng được sản xuất hay nhập khẩu vào Trung Quốc trong cùng kỳ. Vậy 9.500 tấn vàng còn lại ở đâu?