“Không cần các cơ chế ưu đãi theo quy định, chỉ cần được cấp phép để làm và làm ngay”...