Việc dỡ bỏ hàng rào thuế quan theo cam kết TPP, cơ hội tiếp tục rộng mở cho hàng Việt thâm nhập thị 
trường Nhật.