Để đất vàng, các dự án bỏ hoang, chậm tiến độ ngay giữa trung tâm thời gian gian qua là một bài họccho chính quyền trong việc cấp phép, còn chủ đầu tư cũng phải nhìnlại năng lực của mình trong cuộc chơi của thị trường bất động sản. Họsẽ cần thời gian dài để giải quyết những “cục máu đông” này.