Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu của Cadivi được ghi nhận tăng trưởng ở mức 44,74%.