Các chuyên gia Anh - Mỹ chứng minh có thể dùng từ trường để loại bỏ thành kiến và giảm đức tin về tôn giáo, theo một phương pháp gần như “hack” tư duy con người.