Lạc Sơn Đại Phật bốn lần nhắm mắt và nhỏ lệ khi lão bách tính gặp nguy nan.