Một số doanh nghiệp khoáng sản cho rằng, việc tăng thuế tài nguyên để bù đắp phần miễn giảm thuế khi Việt Nam tham gia các FTA trong thời gian tới là không hợp lý...