Vấn đề cốt lõi được giải quyết hậu khủng hoảng của thị trường BĐS đó là sự lệch pha Cung-Cầu, bằng nhóm giải pháp đồng bộ, trong đó phát triển nhà xã hội là điểm nổi bật. Điều này giúp thị trường khởi sắc trở lại.