Theo đánh giá của DN về Bộ luật Lao động 2012, chất lượng nhiều văn bản quy phạm pháp luật cần phải được đánh giá lại bởi còn tình trạng nhiều thông tư, nghị định còn khá chung chung và chồng chéo.