Nhận đơn phản ảnh của một số người dân về việc bị nhũng nhiễu khi đi hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN), lãnh đạo Cục Thuế TP.HCM nói ra sao?