Hơn 90% giới chủ dự đoán tổ chức của họ sẽ bị tác động bởi số hóa trong 2 năm tới.