Vinamob bị xử phạt 50 triệu đồng, đình chỉ hoạt động đầu số 8x61 trong 2 tháng của doanh nghiệp này do có hành vi bắt tay với 3 công ty có trụ sở tại Trung Quốc cài đặt sẵn mã lệnh nhắn tin đến đầu số 8x61 trên các máy điện thoại của Trung Quốc.