Công ty TNHH thương mại Vinh Quang I được thành lập vào ngày 31 tháng 07 năm 1995, từ khi thành lập đến nay trải qua 24 năm hoạt động liên tục.