Thời gian qua, ngành NH cũng rất chủ động hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm triển khai Basel II với các NH nước ngoài để triển khai theo kế hoạch thiết thực, hiệu quả gắn với các nhiệm vụ công việc trong từng giai đoạn, quá trình triển khai Basel II.