Tập đoàn tội phạm lớn nhất nước Nhật Yamaguchi-gumi bị chia rẽ thành hai nhóm, dẫn tới nguy cơ nội chiến băng đảng đẫm máu, dính líu đến 20 tổ chức mafia nội địa còn lại.