Ngày 21-3, UBND TP.HCM quyết định ban hành mức trần thù lao công chứng trên địa bàn TP. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.