Nếu nới room, FPT sẽ khó có thể thực hiện được kế hoạch tăng tỷ lệ sở hữu tại FPT Telecom.