Rất nhiều người đã từng đặt ra câu hỏi, thực chất Apple đang hướng tới lợi ích người dùng như tuyên bố, hay đang cố tình 'móc túi' của họ?