Biện pháp áp trần giá sữa không đạt được kết quả như kỳ vọng.