Sức mạnh quân sự của con người ngày càng được củng cố cùng với những bước tiến quan trọng của nhân loại.