Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp chịu sự tác động của rất nhiều yếu tố khác nhau. CPI của Việt Nam năm 2015 tăng thấp đã được các chuyên gia dự báo từ trước, song rất ít chuyên gia dự tính tăng ở mức 0,6% vào cuối năm so với tháng 12 năm trước. Năm 2016, CPI được dự báo tiếp tục thấp nhưng ở mức nào là vấn đề đang đặt ra.