Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại toàn diện các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu quyết liệt, hiệu quả là một trong 4 trọng tâm được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề ra cho ngành Ngân hàng.