20 năm Việt Nam vẫn nằm trong nhóm 4 nước lạc hậu hơn của ASEAN và giờ đây, không cẩn thận Việt Nam sẽ bị 3 quốc gia còn lại vượt lên.