Số tiền này xấp xỉ lượng kiều hối gửi về Việt Nam là 12,25 tỷ đô la Mỹ trong năm 2015.