Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2016 là 6,7%; lạm phát dưới 5%; xuất khẩu tăng 10% và nhập siêu không quá 5% kim ngạch xuất khẩu...